Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt: V GUp 27/15

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z 20 listopada 2015 r., sygn. akt V GU 98/15 „of”, ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 27/15.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 240/2015 (4871) z 10 grudnia 2015 r., Pozycja 19472)

Opis i szacowanie nieruchomości
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 27/15 of) ogłasza, że ukończono opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, położonych w Brzegu przy ul. Garbarskiej, dla których to składników Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgi Wieczyste nr OP1B/00021821/6 i OP1B/00025982/0.
Złożony do akt postępowania upadłościowego spis inwentarza z opisem i oszacowaniem można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.
(MSiG Numer 114/2016 (4999) z 15 czerwca 2016 r., Pozycja 14898)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 27/15) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 14 lipca 2016 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 148/2016 (5033) z 2 sierpnia 2016 r., Pozycja 19775)

Ogłoszenie o sprzedaży
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 27/15) sprzedaje z wolnej ręki nieruchomość zlokalizowaną w Brzegu, w skład której wchodzą:
– 1/2 działki numer 116/7 a. m. 4 stanowiącej grunt w użytkowaniu wieczystym, położonej w Brzegu przy ul. Garbarskiej 13, objętej księga wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu KW nr OP1B/00021821/6, za cenę nie mniejszą (netto) niż 209 250 zł (dwieście dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);

– 1/2 działki numer 116/14 a. m. 4 stanowiącej grunt w użytkowaniu wieczystym, położonej w Brzegu przy ul. Garbarskiej 13, objętej księga wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu KW nr OP1B/00025982/0, za cenę nie mniejszą (netto) niż 9 000 zł (dziewięć tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży określa regulamin, który jest dostępny w biurze syndyka oraz na stronie www.e-syndyk.com.pl. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 3220085 oraz 662 128 252 w dni powszednie (za wyjątkiem sobót) w godz. od 900 do 1500.
Termin składania ofert – 12.10.2016 r., godz. 1500. Oferty należy składać w biurze syndyka: ul. ks. Bończyka 6/2, 51-138 Wrocław, lub drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty).
(MSiG Numer 196/2016 (5081) z 10 października 2016 r., Pozycja 25743)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 27/15), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.
Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A, w Opolu, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału Sędziemu komisarzowi.
(MSiG Numer 81/2018 (5469) z 25 kwietnia 2018 r., Pozycja 17554)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że postanowieniem z 3 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 27/15 of umorzył w całości zobowiązania upadłej bez ustalenia planu spłaty.
Postanowienie uprawomocniło się z dniem 5 marca 2019 r., na jego mocy postępowanie upadłościowe zostało prawomocnie zakończone.
(MSiG Numer 80/2019 z 24 kwietnia 2019 r., Pozycja 21538)