Informacje prawne


Zmiany w upadłości konsumenckiej

Z dniem 24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa Upadłościowego, m.in. w zakresie upadłości konsumenckiej, celem uproszczenia zasad jej ogłaszania.

Pierwsza istotna zmiana przepisów upadłościowych, to zniesienie jednej z przesłanek dotychczas wyłączających ogłoszenie upadłości, tj. doprowadzenie przez dłużnika do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy, przyczyna niewypłacalności będzie miała znaczenie dopiero po ogłoszeniu upadłości, na kolejnym etapie postępowania – przy ustalaniu planu spłaty. Dłużnik, który umyślnie albo przez rażące niedbalstwo doprowadził do swojej niewypłacalności będzie musiał spłacać swoje zobowiązania dłużej – od min. 36 miesięcy do siedmiu lat. Natomiast osoba, której upadłość została ogłoszona z przyczyn od niej niezależnych będzie zobowiązana do spłaty zobowiązań tylko trzy lata. Okres spłaty zobowiązań w ramach planu spłaty to kolejna istotna zmiana w Prawie upadłościowym, bowiem dotychczas maksymalny okres spłaty wynosił 3 lata.

Kolejna ,,nowość” w Prawie upadłościowym to możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby zadłużone, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Dotychczas takie osoby mogły ogłosić upadłość jedynie jako przedsiębiorcy, na tożsamych zasadach co spółki.

Reasumując powyższe, skrótowy opis nadchodzących już niebawem zmian można wskazać, że znacznie łatwiejsze i szybsze będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej, niemniej jednak trudniejsze okazać się może umorzenie zobowiązań.

Doradca restrukturyzacyjny Jarosław Kaczmarek posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniach upadłościowych, w tym pełniąc m.in. funkcję syndyka.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.