Upadłości gospodarcze


PW Pro-service Sp. z o.o. sygn. akt: V GUp 65/17

Wyznaczenie nadzorcy
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygnaturze V GU 32/17 zabezpieczono majątek dłużnika PW PRO-SERVICE Sp. z o.o. w Namysłowie (nr KRS 0000486496), przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Jarosława Kaczmarka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 137).
(MSiG Numer 97/2017 (5234) z 22 maja 2017 r., Pozycja 19174)

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. akt V GU 32/17, ogłosił upadłość dłużnika PW PRO-SERVICE Spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego 1, numer KRS 0000486496.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 65/17.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.).
(MSiG Numer 121/2017 (5258) z 26 czerwca 2017 r., Pozycja 24625)

Spis inwentarza
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PW PRO-SERVICE spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie, sygn. akt V GUp 65/17, zawiadamia, że został sporządzony i złożony do akt spis i oszacowanie inwentarza upadłej spółki, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
(MSiG Numer 92/2018 (5480) z 14 maja 2018 r., Pozycja 20053)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PW Pro-Service spółka z o.o. w Namysłowie, sygn. akt V GUp 65/17, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-38) przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 8.01.2019 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 81/2019 (5720) z 25 kwietnia 2019 r., Pozycja 21830)

Częściowy plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, prowadzonym wobec dłużnika PW PRO-SERVICE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (sygn. akt V GUp 65/17), zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu w Wydziale V Gospodarczym, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Opolu, przy ul. Ozimskiej 60A, można przeglądać częściowy plan podziału funduszy masy upadłości nr 1, i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza.
(MSiG Numer 238/2021 z 9 grudnia 2021 r., Pozycja 76749)

Uzupełniająca lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PW Pro-Service spółka z o.o. w Namysłowie, sygn. akt V GUp 65/17, ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 39), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 14.12.2021 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 47/2022 z 9 marca 2022 r., Pozycja 12961)