Restrukturyzacje


DRY TECHNOLOGIES sp. z o.o. sygn. akt: VIII GRp 5/16

Ogłoszenie postępowania układowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GR 18/16, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Dry Technologies sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Al. Karkonoskiej 45A, numer KRS: 0000230320 (sygn. akt postępowania VIII GRp 5/16).
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego, a na nadzorcę sądowym wyznaczono Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółkę Jawną z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000614840).
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 139/2016 (5024) z 20 lipca 2016 r., Pozycja 18546)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika – „Dry Technologies” sp. z o.o. we Wrocławiu, numer KRS: 0000230320, toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 5/16), informuje, że w dniu 28.07.2016 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności, przy czym nie stwierdzono dotychczas wierzytelności spornych.
(MSiG Numer 231/2016 (5116) z 30 listopada 2016 r., Pozycja 31895)

Zgromadzenie wierzycieli
Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 2 listopada 2016 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika – „Dry Technologies” sp. z o.o. we Wrocławiu, numer KRS: 0000230320, toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 5/16) zwołano zgromadzenie wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r., godz. 1200, w sali nr 8 tutejszego Sądu przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
(MSiG Numer 231/2016 (5116) z 30 listopada 2016 r., Pozycja 31898)

Zakończenie postępowania układowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 marca 2017 r., sygn. akt VIII GRp 5/16, działając w trybie art. 325 ust. 1 pkt 3) Prawa restrukturyzacyjnego umorzył postępowanie restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe wobec dłużnika – Dry Technologies sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS 0000230320), w którym układ nie został przyjęty. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 327 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego).
Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).
(MSiG Numer 79/2017 (5216) z 24 kwietnia 2017 r., Pozycja 15402)