Przetargi i aktualności


PW Pro-Service Sp. z o.o. sygn. akt V GUp 65/17

Syndyk PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości w Namysłowie oferuje do sprzedaży
  z wolnej ręki nieruchomości

Oferta obejmuje następujące nieruchomości sprzedawane łącznie, które były wykorzystywane jako baza paliw:

  1. prawo użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, w granicach działek nr 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. łącznej 1,5218 ha oraz prawo własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, będących trwale związanymi z nieruchomością objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
  2. nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki 12/30 o pow. 0,1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0  prowadzoną  przez  Sąd Rejonowy w Kluczborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych

za łączną cenę nie niższą niż kwota 1.057.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena netto zostanie (każdorazowo) powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności).
Oferty w trybie przetargu i ewentualnej aukcji (w przypadku wskazanym w Regulaminie)  można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży określa Regulamin z dnia 03.11.2021 r., dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.codexline.com,  www.upadlosci24.pl.  Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 71 322 00 85. Przedmiot sprzedaży oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Regulamin sprzedaży

 

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości PW Pro-Service Sp. z o.o. w upadłości w Namysłowie oferuje do sprzedaży w oparciu o Regulamin z dnia 03.11.2021 r. w trybie przetargu i ewentualnej aukcji (w przypadku wskazanym w Regulaminie) przedmiot masy upadłości w postaci dziesięciu szpul drutu niklowego (nici niklowej) o wadze 294 g, objętych certyfikatem nr 201302 0001685-2B z dnia 14.07.2016 r., wystawionym przez przechowawcę – IGAS research z siedzibą w Niemczech, za cenę nie niższą niż 12.000,00 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy złotych), w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży, w tym sposobie składania ofert określa Regulamin z dnia 03.11.2021 r., dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem tel. 71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży

Certyfikat – Załącznik 1

Certyfikat – Załącznik 2

Certyfikat – Załącznik 3

Certyfikat – Załącznik 4