Inne


WOOD CHIP PROJECT sp. z o.o. sygn. akt WR1F/GU/477/2022

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2023 r. wydanym w sprawie z wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest WOOD CHIP PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000469359)
prowadzonej pod sygn. akt WR1F/GU/477/2022, ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić: KACZMAREK I SKONIECZNA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI SPÓŁKA JAWNA (KRS 0000614840).
Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.
KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 09.01.2023, Numer obwieszczenia: 20230109/00314