Przetargi i aktualności


Sylwia Błaszków sygn. akt OP1O/GUp-s/173/2022

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego – nieruchomość w Brzegu

Przedmiotem sprzedaży jest:

lokal niemieszkalny o powierzchni 187,50 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1B/00045576/7, który znajduje się przy ul. Armii Krajowej 20 lok. 1 w Brzegu  wraz z udziałem w prawie własności działki nr 847/1 oraz we współwłasności wspólnych części gruntu i budynku znajdujących się na tej działce wynoszący 35988/100000,

za cenę nie niższą niż (netto) 180.000,00 zł (słownie sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem że w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień uiszczenia ceny nabycia.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2024 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Ks. Norberta  Bonczyka 6/2, 51-138 we Wrocławiu lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na wskazany wyżej adres siedziby Syndyka, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, o terminie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl. Informacje można uzyskać również pod nr tel. 71 322 00 85.

Przedmiot oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Regulamin sprzedaży