Upadłości gospodarcze


Zakład Aparatury Chemicznej „APC – METALCHEM” S.A. sygnatura akt: V GUp 11/05

Ogłoszenie upadłości
W dniu 10 października 2005 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w sprawie o sygn. akt V GU 36/05 postanowił:

  1. Ogłosić upadłość Zakładów Aparatury Chemicznej APC – METALCHEM SA w Opolu obejmującą likwidację majątku.
  2. Wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności do Sądu Rejonowego w Opolu – Sekcji Upadłościowej.
  3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
  4. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Zborzyńskiej.
  5. Wyznaczyć syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 11/05.
(MSiG Numer 211/2005 (2303) z 28 października 2005 r., pozycja 12518)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Zakładów Aparatury Chemicznej APC-METALCHEM S.A. w Opolu o sygn. akt V GUp 11/05 zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji Upadłościowej w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 38/2007 (2635) z 22 lutego 2007 r., pozycja 2281)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów Aparatury Chemicznej APC METALCHEM SA w Opolu (sygn. akt V GUp 11/05) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 136/2007 (2733) z 16 lipca 2007 r., pozycja 9102)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów Aparatury Chemicznej APC METALCHEM SA w Opolu (sygn. akt V GUp 11/05) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 211/2007 (2808) z 30 października 2007 r., pozycja 13503)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów Aparatury Chemicznej APC – METALCHEM SA w Opolu (sygn. akt V GUp 11/05) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 16/2009 (3119) z 23 stycznia 2009 r., pozycja 833)

Wyznaczenie nowego sędziego
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, zawiadamia, że w sprawie upadłościowej Zakładów Aparatury Chemicznej APC Metalchem SA w Opolu, sygn. akt V GUp 11/05, postanowieniem z dnia 7.09.2009 r. została wyznaczona na Sędziego komisarza SSR Małgorzata Kątna w miejsce SSR Anny Zborzyńskiej.
(MSiG Numer 197/2009 (3300) z 8 października 2009 r., pozycja 12618)

Uzupełniająca lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów Aparatury Chemicznej APC METALCHEM SA w Opolu (sygn. akt V GUp 11/05) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 15 listopada 2010 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 242/2010 (3600) z 14 grudnia 2010 r., pozycja 15114)

Częściowy plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów Aparatury Chemicznej „APC-METALCHEM” SA w Opolu (sygn. akt V GUp 11/05) zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcji Upadłościowej (pok. 233, tel. 77 5415477), został wyłożony częściowy plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzycieli kategorii I i II, który można przeglądać i ewentualnie w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść zarzuty przeciwko temu planowi.
(MSiG Numer 251/2010 (3609) z 27 grudnia 2010 r., pozycja 15702)

Uzupełniająca lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów Aparatury Chemicznej APC METALCHEM SA w Opolu, sygn. akt V GUp 11/05, ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 6 lutego 2012 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść przeciwko niej sprzeciw
(MSiG Numer 36/2012 (3901) z 21 lutego 2012 r., pozycja 2259)

Częściowy plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów Aparatury Chemicznej „APC-METALCHEM” SA w Opolu (sygn. akt V GUp 11/05) zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcji Upadłościowej (pok. 233, tel. 77 5415477), został wyłożony częściowy plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzycieli kategorii III, który można przeglądać i ewentualnie w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść zarzuty przeciwko temu planowi.
(MSiG Numer 134/2012 (3999) z 12 lipca 2012 r., pozycja 9516)

Uzupełniająca lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów Aparatury Chemicznej APC METALCHEM SA w Opolu (sygn. akt V GUp 11/05) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 8 sierpnia 2013 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy – Sekcja upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść przeciwko niej sprzeciw.
(MSiG Numer 159/2013 (4276) z 19 sierpnia 2013 r., pozycja 11747)

Ostateczny plam podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów Aparatury Chemicznej APC METALCHEM SA w Opolu (sygn. akt V GUp 11/05) ogłasza, że 16 stycznia 2014 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(MSiG Numer 20/2014 (4399) z 30 stycznia 2014 r., pozycja 1117)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, w sprawie o sygn. akt V GUp 11/05, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2014 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Zakładów Aparatury Chemicznej „APC – METALCHEM” SA w Opolu, obejmującego likwidację majątku upadłego.
(MSiG Numer 90/2014 (4469) z 12 maja 2014 r., pozycja 5785)