Upadłości gospodarcze


Wood Chip Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością syg. akt WR1F/GUp/90/2023

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2023 r. wydanym w sprawie z wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest WOOD CHIP PROJECT sp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000469359, prowadzonej pod sygn. akt WR1F/GU/477/2022, postanowił:

  1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest WOOD CHIP PROJECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000469359, siedziba: Wrocław, adres Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, NIP 9512369167;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: KACZMAREK I SKONIECZNA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI SPÓŁKA JAWNA ul. Dmowskiego 3/42 50-203 Wrocław;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: KACZMAREK I SKONIECZNA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI SPÓŁKA JAWNA ul. Dmowskiego 3/42 50-203 Wrocław;
  4. stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
  5. stwierdzić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
  6. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: KACZMAREK I SKONIECZNA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI SPÓŁKA JAWNA (KRS0000614840);
  7. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. – Dz.U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia,
  1. na podstawie art. 357 § 6 k.p.c. w związku z art. 229 Prawa upadłościowego odstąpić od uzasadnienia pkt. I-VI niniejszego postanowienia z uwagi na uwzględnienie wniosków wierzyciela i tymczasowego nadzorcy sądowego w całości oraz podzielenie argumentów przytoczonych na ich poparcie i ustaleń wynikających ze sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego, a także wobec braku ustosunkowania się przez dłużnika do wniosku wierzyciela i sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego w zakreślonym przez sąd terminie.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy.

KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 14.08.2023, Numer obwieszczenia: 20230814/00252