Upadłości gospodarcze


WOLF – SZCZELNE BUDOWLE Sp. z o.o. w sygnatura akt: VIII GUp 26/10

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 24 sierpnia 2010 r., sygn. akt VIII GU 103/10, ogłosił upadłość WOLF – Szczelne Budowle Sp. z o.o. we Wrocławiu obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając na Sędziego komisarza SSR A. Brzozowską-Szkodę i na syndyka upadłości Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności oraz osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby je zgłosiły na piśmie na ręce Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach, w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16-20, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt VIII GUp 26/10.
(MSiG Numer 175/2010 (3533) z 8 września 2010 r., Pozycja 11079)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wolf – Szczelne Budowle Sp. z o.o. we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 26/10) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 20.04.2011 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 86/2011 (3699) z 5 maja 2011 r., Pozycja 5472)

Częściowy plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wolf-Szczelne Budowle Sp. z o.o. we Wrocławiu obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 26/10) ogłasza, że 1 września 2011 r. został złożony przez syndyka częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16-20 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(MSiG Numer 182/2011 (3795) z 20 września 2011 r., Pozycja 12026)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wolf – Szczelne Budowle Sp. z o.o. we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 26/10) ogłasza, że sporządzona została dodatkowa lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 19.09.2011 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 191/2011 (3804) z 3 października 2011 r., Pozycja 12534)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wolf – Szczelne Budowle Sp. z o.o. we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 26/10) ogłasza, że sporządzona została dodatkowa lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 8.12.2011 roku, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 247/2011 (3860) z 22 grudnia 2011 r., Pozycja 16216)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wolf-Szczelne Budowle Sp. z o.o. we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 26/10), ogłasza, że 13 lutego 2012 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(MSiG Numer 38/2012 (3903) z 23 lutego 2012 r., Pozycja 2422)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 26/10, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości postanowieniem z 30 kwietnia 2012 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku „WOLF – SZCZELNE BUDOWLE” Spółki z o.o. we Wrocławiu.
(MSiG Numer 95/2012 (3960) z 17 maja 2012 r., Pozycja 6380)