Restrukturyzacje


WINEL sp. z o.o. sygn. akt WR1F/GRs-nu/

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO
Nadzorca układu, którym jest Jarosław Piotr Kaczmarek w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „WINEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 6 kwietnia 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „WINEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2. dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000051247;
  3. siedziba dłużnika to: Wrocław;
  4. adres dłużnika to: Bolesława Krzywoustego 58, 51-165 Wrocław;
  5. reprezentanci: Dariusz Krieger;
  6. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Wrocław;
  7. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  8. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 30.03.2022, Numer obwieszczenia: 20220330/00123

Zgromadzenie wierzycieli
Nadzorca układu, którym jest Jarosław Kaczmarek w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „WINEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 105 ust. 1 Pr. Restr. obwieszcza o zwołaniu Zgromadzenie Wierzycieli na dzień 1 lipca 2022 r. o godzinie 11:00 w sali przy ul. Przejazdowej 23, 51-167 Wrocław (budynek ROD „Aster”). Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie głosowanie nad układem.
Głosowanie nad układem na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadza się zgodnie z art. 110 ust. 1 Pr. Restr. w dwóch niezależnych od siebie trybach, przy czym wymagane jest oddanie głosu wyłącznie w jednym trybie, tj.
1) oddanie głosu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie – Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) dostępny na portalu https://prs.ms.gov.pl/krz;
2) oddanie głosu poprzez stawiennictwo na Zgromadzeniu Wierzycieli. W przypadku woli oddania głosu na Zgromadzeniu Wierzycieli istnieje możliwość głosowania w formie:

  1. a) ustnej – poprzez oddanie głosu bezpośrednio do protokołu sporządzonego przez nadzorcę układu;
  2. b) pisemnej – oddanie głosu przez uprawnioną osobę na otrzymanej karcie do głosowania poprzez wypełnienie w części B rubryki oznaczonej „B.2 Treść głosu”. Wypełniona karta do głosowania powinna być podpisana przez Wierzyciela (rubryka E), osoby uprawnione do jego reprezentowania bądź przez pełnomocnika. W przypadku gdy kartę do głosowania będzie podpisywał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. W przypadku pisemnego głosowania konieczna jest także obecność na Zgromadzeniu Wierzyciela / reprezentanta wierzyciela lub pełnomocnika (art. 110 ust. 1 Pr. Restr.).

Głosowanie nie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, o którym stanowi art. 110 ust. 6 ustawy Pr. Restr.
KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 10.06.2022, Numer obwieszczenia: 20220610/00128