Upadłości gospodarcze


Wiktor Pietrzyk – PIETRZYK sygn. akt: V GUp 83/17

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GU 81/16, ogłosił upadłość dłużnika Wiktora Pietrzyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk PIETRZYK w Trzebnicy. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 83/17.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.).
(MSiG Numer 166/2017 (5303) z 29 sierpnia 2017 r., Pozycja 32747)

Opis i szacowanie nieruchomości
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiktora Pietrzyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk „Pietrzyk” w Trzebnicy, sygn. akt V GUp 83/17, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym sporządzono i złożono do akt sprawy opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w m. Zdzieszowice przy ul. Parkowej i Miarki, gmina Zdzieszowice, powiat Krapkowicki, objętej Księgą Wieczystą KW OP1K/00054014/5, obejmującej działki nr 84/15 i 84/14, o łącznej pow. 0,2840 ha, obr. 0007 Zdzieszowice AM-14, wchodzącej w skład masy upadłości Wiktora Pietrzyka, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
(MSiG Numer 239/2018 (5627) z 11 grudnia 2018 r., Pozycja 55403)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiktora Pietrzyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk „Pietrzyk” w Trzebnicy, sygn. akt V GUp 83/17, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-11), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 11.02.2020 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG: Numer 86/2020 (5976) z 5 maja 2020 r., Pozycja 20235)

Oddzielny plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiktora Pietrzyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk „Pietrzyk” w Trzebnicy, sygn. akt V GUp 83/17, ogłasza, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, w Wydziale V Gospodarczym, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A, można przeglądać oddzielny i ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza.
(MSiG: Numer 198/2021 z 12 października 2021 r., Pozycja 63863)