Inne


WDS GROUP sp. z o.o. sygn. akt OP10/GU/91/2022

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest WDS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000745029)
prowadzonej pod sygn. akt OP1O/GU/91/2022, ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Jarosław Piotr Kaczmarek (numer licencji 137).
Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.
KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 23.08.2022, Numer obwieszczenia: 20220823/00079