Upadłości gospodarcze


„TARGET GROUP” Sp. z o.o. sygnatura akt: VIII U 413/02

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowo-Układowych, postanowieniem z dnia 10 marca 2003 r., sygn. akt VIII U 413/02, ogłosił upadłość TARGET GROUP Sp. z o.o. we Wrocławiu, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłej Spółki, aby w terminie miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowo-Układowych, ul. Grabiszyńska 269, 53-245 Wrocław, z podaniem sygnatury akt VIII U 413/02.
(MSiG numer 63/2003 (1646) z 31 marca 2003 r., pozycja 2883)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydziału VIII Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 13 maja 2004 r. na podstawie art. 217 Prawa upadłościowego stwierdzono ukończenie postępowania „TARGET GROUP” Spółki z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt VIII U 413/02.
(MSiG Numer 113/2004 (1949) z 11 czerwca 2004 r., Pozycja 6375)