Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt WR1F/GUp-s/2/2022

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VIII Wydział Gosp.ds.upadł. i restr., ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 9 lutego 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt WR1F/GU/66/2022, postanowił:

  1. ogłosić upadłość dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, powołując się na akta o sygnaturze: WR1F/GUp-s/2/2022, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul.Bończyka 6/2, 51-138 Wrocław;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, powołując się na akta o sygnaturze: WR1F/GUp-s/2/2022, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul.Bończyka 6/2, 51-138 Wrocław;
  4. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Jarosław Piotr Kaczmarek (numer licencji 137);
  5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
  6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Wrocławiu, VIII Wydział Gosp.ds.upadł. i restr.. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia.
KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 10.02.2022, Numer obwieszczenia: 20220210/0012

Prawomocność ogłoszenia upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że Postanowienie o ogłoszeniu upadłości wydane w postępowaniu WR1F/GU/66/2022, w dniu 9 lutego 2022 r., o oznaczeniu WR1F/GU/66/2022/5 jest prawomocne z dniem 9 lutego 2022 r.
KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 12.01.2023, Numer obwieszczenia: 20230112/00285