Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt  WR1F/GUp-s/106/2023

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że
postanowieniem z dnia 20 marca 2023 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej sygnatura akt WR1F/GU/110/2022, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław;
4. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Jarosław Piotr Kaczmarek (numer licencji 137);
5. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491  ust. 1 Prawa upadłościowego;1
6. przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Jarosław Piotr Kaczmarek (numer licencji 137) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 (pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu na rachunek bankowy wskazany przez syndyka;
7. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. – Dz.U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia,
8. wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach I – VI sentencji niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne, skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłoby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej.
Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy
KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 20.03.2023, Numer obwieszczenia: 20230320/00062

Prawomocność ogłoszenia upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że Postanowienie o ogłoszeniu upadłości wydane w postępowaniu WR1F/GU/110/2022, w dniu 20 marca 2023 r., o oznaczeniu WR1F/GU/110/2022/10, w zakresie ogłoszonej upadłości dłużnik jest prawomocne z dniem 20 marca 2023 r.
KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 04.05.2023, Numer obwieszczenia: 20230504/00220