Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt VIII GUp 81/22

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia  9 marca 2022 r., sygn. akt VIII GU 273/21 of, na skutek wniosku złożonego 19 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137, adres: ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław).
Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie  art. 491 1  ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego  komisarza.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią  art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. – Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz  art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania  upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte  postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu  upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili  swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres,  z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po  ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 81/22 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa  i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej  do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu  upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia  postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba  lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od  dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie  w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu  Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy  Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział  Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia  od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek  o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia  o polskiej jurysdykcji), i o doręczenie postanowienia wraz  z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu  należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod  rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do  wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG: Numer 55/2022 (6454) z 21 marca 2022 r., Pozycja 15072)