Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt VIII GUp 80/21

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział  Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lutego 2021 r., sygn. akt  VIII GU 898/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu  21 grudnia 2020 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Jarosław Kaczmarka (licencja  doradcy restrukturyzacyjnego nr 137; adres: ul. Bonczyka 6/2,  51-138 Wrocław).
Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie  art. 491 1  ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego  komisarza.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią  art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. – Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte  postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej  podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt  postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości  VIII GUp 80/21 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa  i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do  upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze  wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od  dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem  utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego  komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych  i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław)  oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo  z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po  ogłoszeniu upadłości VIII GUp 80/21 of.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia  postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba  lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od  dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie  w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu  Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego  dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla  spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna  jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego  obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia  (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na  rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową  w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG: Numer 35/2021 (6180) z 22 lutego 2021 r., Pozycja 12531)

Plan spłat
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII  Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wydanym po przeprowadzeniu rozprawy postanowieniem z 25 października 2022 r. (sygn. akt  VIII GUp 80/21 of) postanowił:
I. wskazać, że całość wynagrodzenia syndyka w kwocie 7.380 zł przyznana postanowieniem Sądu z dnia 27 września 2022 r. podlega wypłacie ze środków zgromadzonych w masie upadłości;
II. w trybie art. 491 14 Prawa upadłościowego w zw. z art. 491 15 ust. 1 Prawa upadłościowego ustalić następujących wierzycieli którzy podlegaliby uznaniu na liście wierzytelności w postępowaniu  upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części  pierwszej ustawy Prawo upadłościowe, uczestniczących  w planie spłaty:
– PROTEGAT 1 NS FIZ w Krakowie (RFI: 1456) z kwotą z kwotą  34.023,32 złotych, z czego 33.985,78 zł w kat. II i 37,54 zł  w kat. III;
III. w trybie art. 491 14  Prawa upadłościowego w zw. z art. 491 15   ust. 1, 1a-1d, 2-4 Prawa upadłościowego ustalić następujący  plan spłaty wierzycieli;
IV. upadły na zaspokojenie wymienionego w pkt. II sentencji wierzyciela PROTEGAT 1 NS FIZ w Krakowie (RFI: 1456) – w 100% wierzytelności (w kat. II i III), w ten sposób, że upadły uiści na rzecz wierzyciela kwotę 33.019,70 zł,  w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego  postanowienia;
V. ustalić, że po wykonaniu przez upadłego – Jana Zielińskiego powyższego planu spłaty pozostała część jego niespłaconych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa  lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd  kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia  szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany  z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do  naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel  nie brał udziału w postępowaniu.
Zażalenie na powyższe postanowienie można wnieść do  Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,  w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia wraz  z uzasadnieniem. Termin do wniesienia wniosku o uzasadnienie (dla stron nie zawiadamianych o terminie rozprawy)  wynosi tydzień od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie sądowej 100 zł,  pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego.
(MSiG: Numer 223/2022 (6622) z 18 listopada 2022 r., Pozycja 59299)