Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt VIII GUp 79/21

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział  Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lutego 2021 r., sygn. akt  VIII GU 897/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu  21 grudnia 2020 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  gospodarczej.
Wyznaczono syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja  doradcy restrukturyzacyjnego nr 137; adres: ul. Bonczyka 6/2,  51-138 Wrocław).
Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie  art. 491 1  ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego  komisarza.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią  art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. – Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L.2015.141.19, ze zm.).
Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny  w rozumieniu Rozporządzenia.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu  dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje  wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 79/21 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego,  jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do  ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia  postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym  i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się  na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy  kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla  Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw  Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16,  53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres,  każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 79/21 of.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia  postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba  lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od  dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie  w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu  Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego  dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla  spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna  jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego  obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia  (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na  rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową  w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG: Numer 35/2021 (6180) z 22 lutego 2021 r., Pozycja 12486)

Plan spłat
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych  i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wydanym po przeprowadzeniu rozprawy postanowieniem z 22 lutego 2022 r.  (sygn. VIII GUp 79/21 of):
I. w trybie art. 491 14 Prawa upadłościowego w zw. z art. 491 15 ust. 1 pkt 1 Prawa upadłościowego ustalił następujących wierzycieli Izabeli Niedzielskiej-Zielińskiej uczestniczących w planie spłaty:
1) Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz  Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie (RFI 1121) poz. 1  ZW 1 z wierzytelnością uznaną przez syndyka w kwocie  39.653,51 zł, w tym 33.801,27 zł w kategorii II i 5.852,24 zł  w kategorii III,
2) PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie (RFI 1456), z wierzytelnością uznaną przez syndyka w kwocie  34.023,32 zł, w tym 33.985,78 zł w kategorii II i 37,54 zł  w kategorii III;
II. w trybie art. 491 14 Prawa upadłościowego w zw. z art. 491 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a oraz ust. 4 Prawa upadłościowego ustalił  następujący plan spłaty wierzycieli:
upadła przeznaczy na zaspokojenie wierzycieli wymienionych w pkt I sentencji postanowienia – do  ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie: – kwotę 998,17 zł na rzecz Horyzont Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie (RFI 1121) poz. 1, ZW 1, – kwotę 1.003,62 zł na rzecz PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  w Krakowie (RFI 1456) poz. 2, ZW 2;
III. ustalił, że po wykonaniu przez upadłą planu spłaty wierzycieli pozostała część jej niespłaconych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości  (8 lutego 2021 r.) zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających  z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty  orzeczonych przez Sąd kar grzywny, a także do wykonania  obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za  doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez Sąd jako środek karny  lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym  orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadła umyślnie nie  ujawniła, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu;
IV.ustalił ostateczną wysokość wynagrodzenia Jarosław Kaczmarka, jako syndyka, w tym postępowaniu upadłościowym na kwotę 3.690 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) brutto, obejmującą kwotę należnego od wynagrodzenia podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, oddalając wyżej sięgający  wniosek; V. obciążył masę upadłości Izabeli Niedzielskiej-Zielińskiej kosztami postępowania upadłościowego określonymi  w punkcie IV.
Zażalenie na powyższe postanowienie można wnieść do  Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,  w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia wraz  z uzasadnieniem. Termin do wniesienia wniosku o uzasadnienie (dla stron niezawiadamianych o terminie rozprawy)  wynosi tydzień od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie sądowej 100 zł,  pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego.
(MSiG: Numer 43/2022 (6442) z 3 marca 2022 r., Pozycja 11921)