Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt VIII GUp 3/22

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział  Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 stycznia 2022 r., sygn. akt  VIII GU 484/21 of, na skutek wniosku złożonego ponownie  30 czerwca 2021 r. ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja  doradcy restrukturyzacyjnego nr 137; adres: ul. Bończyka 6/2,  51-138 Wrocław).
Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie  art. 491 1  ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będą pełnili wylosowani  Sędziowie.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią  art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. – Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz  art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania  upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte  postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu  dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje  wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 3/22 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa  i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do  upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze  wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia  obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa  powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.  Zgłoszenia takie należy kierować z osobna do Sędziego  komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych  i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław)  oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo  z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po  ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 3/22 of.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia  postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba  lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od  dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie  w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu  Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla  Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw  Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak  uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie  postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego).  Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia  postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG: Numer 13/2022 (6412) z 20 stycznia 2022 r., Pozycja 3040)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby  fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt  VIII GUp 3/22 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi  w dniu 22.04.2022 r., którą można przeglądać w Sekretariacie (czytelni akt albo na portalu informacyjnym https://portal. wroclaw.sa.gov.pl) Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych  i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także  syndyk masy upadłości (Jarosław Kaczmarek).
W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego  obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  można, w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego, złożyć  sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy  uznania wierzytelności na liście.
(MSiG: Numer 209/2022 (6608) z 27 października 2022., Pozycja 55262)