Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt VIII GUp 180/22

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych  i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2022 r., sygn. akt VIII GU 126/21 of, na skutek wniosku  złożonego 1 marca 2021 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137, adres: ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław).
Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie  art. 491 1  ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego  komisarza.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią  art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. – Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz  art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania  upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte  postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili  swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres,  z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po  ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 180/22 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego,  jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do  ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia  postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym  i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się  na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia  postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba  lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od  dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie  w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu  Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla  Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw  Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak  uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie  postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego).  Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia  postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG: Numer 95/2022 (6494) z 18 maja 2022 r., Pozycja 26455)