Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 163/19

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 158/19, ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840).
Wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 163/19 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 130/2019 (5769) z 8 lipca 2019 r., Pozycja 35350)

Lista wierzytelności
W postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 163/19 of), w dniu 10.01.2020 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG: Numer 114/2020 (6004) z 15 czerwca 2020 r., Pozycja 27272)

Opis i oszacowanie nieruchomości
W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 163/19 przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, złożono w dniu 10 lipca 2019 r. do akt opis i oszacowanie nieruchomości upadłej:

  1. udział w nieruchomości lokalowej we Wrocławiu przy ul. Perkusyjnej 11, w której skład wchodzą:
  2. udział 1/2 w nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 3, o powierzchni użytkowej 55,02 m2, położonego w budynku we Wrocławiu przy ul. Perkusyjnej 11, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00271416/9 o wartości 137.300 zł
  3. udział 1/128 w nieruchomości (droga) działki nr 6/3 w obrębie ewidencyjnym 0067, Wojnów, AM-6, o powierzchni 0,5638 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00290558/5 o wartości 500 zł.
  4. udział 1/2 w nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 87/7, o powierzchni 0,0994 ha, położonej w obrębie Strachocin przy ul. Włościańskiej 50B we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00174461/9 o wartość 196.210 zł.

W terminie tygodniowym od ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na przedmiotowy opis i oszacowanie, kierując je do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygn. akt jw.
(MSiG: Numer 176/2020 (6066) z 9 września 2020 r., Pozycja 45690)

Uzupełniająca lista wierzytelności
W postępowaniu upadłościowym dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej(sygn. akt VIII GUp 163/19), w dniu 2.04.2021 r. została złożona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 8, ZW 8(2)), którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG: Numer 76/2021 (6221) z 21 kwietnia 2021 r., Pozycja 25755)

Ostateczny plan podziału
W postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 163/19,  w dniu 7.09.2022 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, przewidujący podział kwoty 110,68 zł  przeznaczonej na zaspokojenie w 1,6921% wierzytelności  ujętej w kategorii I, który można przeglądać w sekretariacie  Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Poznańskiej 16 (czytelni akt albo na portalu  informacyjnym https://portal.wroclaw.sa.gov.pl), i w terminie  dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza.
(MSiG: Numer 186/2022 (6585) z 26 września 2022 r., Pozycja 49480)