Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt VIII Gup 105/21

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział  Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 lutego 2021 r., o sygn. akt  VIII GU 824/20 of, na skutek wniosku złożonego pierwotnie w dniu 23 listopada 2020 r. (uzupełnionego w dniu  15 lutego 2021 r.), ogłosił upadłość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono syndyka w osobie Jarosław Kaczmarka (licencja  doradcy restrukturyzacyjnego nr 137, adres: ul. Bończyka 6/2,  51-138 Wrocław).
Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie  art. 491 1  ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego  komisarza.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią  art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. – Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu  Rozporządzenia.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu  dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje  wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 105/21 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa  i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej  do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu  upadłościowym.
Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na  adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział  Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na  jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości –  VIII GUp 105/21 of.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia  postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba  lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od  dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie  w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu  Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla  Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw  Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak  uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie  postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie  100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego.  Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia  postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG: Numer 45/2021 (6190) z 8 marca 2021 r., Pozycja 15882)