Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt: V GUp 56/17

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z 25 maja 2017 r., sygn. akt V GU 78/17 of, ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 56/17 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 108/2017 (5245) z 6 czerwca 2017 r., Pozycja 21715)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 56/17 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 15 marca 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 69/2018 (5457) z 9 kwietnia 2018 r., Pozycja 14751)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 56/17 of), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.
Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału Sędziemu komisarzowi.
(MSiG Numer 241/2019 (5880) z 13 grudnia 2019 r., Pozycja 64816)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 56/17 of), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził uzupełniający ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.
Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi.
(MSiG: Numer 86/2020 (5976) z 5 maja 2020 r., Pozycja 20255)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że wskutek uprawomocnienia się z dniem 2 października 2020 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 10 czerwca 2020 r. o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt V GUp 56/17 of uległo zakończeniu z mocy prawa
(MSiG: Numer 234/2020 (6124) z 1 grudnia 2020 r., Pozycja 67484)