Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt V GUp 20/22

Wyznaczenie nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości i w przedmiocie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku  dłużnika, w sprawie o sygn. akt V GU 423/21, postanowił  na podstawie art. 491 2  ust. 1a Prawa upadłościowego w zw.  z art. 56aa Prawa upadłościowego zabezpieczyć majątek dłużnika, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Jarosława Kaczmarka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 137).
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie  art. 56ab Prawa upadłościowego obwieszcza o złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku dłużnika – nieruchomości położonych na terenie obrębu 0010, Brynica,  gmina Wołczyn – obszar wiejski, powiat kluczborski, województwo opolskie, obejmujących: 1. nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą, oznaczoną w ewidencji  gruntów jako działki ewidencyjne nr: 129/3, 129/5, am-2,  o powierzchni 0,4216 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi  Księgę Wieczystą nr OP1U/00056424/5, 2. nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną  w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr: 129/6,  am-2, o powierzchni 0,6669 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi  Księgę Wieczystą nr OP1U/00058829/8, na następujących warunkach sprzedaży, za  kwotę 159.478,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy  czterysta siedemdziesiąt osiem złotych), tj. za kwotę ustaloną  w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego Izabelę Machate z dnia 25 stycznia 2022 r.
Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego  nastąpi po zapłacie całej ceny na wskazany rachunek bankowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka  masy upadłości.
(MSiG: Numer 55/2022 (6454) z 21 marca 2022 r., Pozycja 15179)

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia 28 kwietnia 2022 r., sygn. akt V GU 423/21 of, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  gospodarczej.
Wyznaczono syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137, adres: ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie  art. 491 1  ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani  Sędziowie.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu  dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje  wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 20/22 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa  i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej  do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu  upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować z osobna do sędziego komisarza (na adres: Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A,  45-368 Opole) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres,  każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 20/22 of.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią  art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. – Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz  art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania  upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte  postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia  postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba  lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od  dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie  w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu  Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu  Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak  uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie  rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową (pod rygorem  odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia  zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Tym samym postanowieniem Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział  V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zatwierdził warunki sprzedaży nieruchomości dłużnika, wskazanych w treści opisu i oszacowania nieruchomości sporządzonego w dniu 25 stycznia 2022 r.,  przez Izabelę Machate wpisaną na listę biegłych sądowych  z zakresu wyceny przedsiębiorstw za cenę 159.478,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy) na rzecz nabywcy nieruchomości
Na postanowienie to każdemu z wierzycieli przysługuje zażalenie. Zażalenie można wnieść w terminie dwóch tygodni od  dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy,  Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Osoba  uprawniona do zażalenia może jednak uprzednio w terminie  tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze  Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie zatwierdzenia  warunków sprzedaży nieruchomości) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową (pod rygorem  odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia  zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG: Numer 89/2022 (6488) z 10 maja 2022 r., Pozycja 24690)