Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. akt OP1O/GUp-s/60/2022

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 6 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt OP1O/GU/165/2022, postanowił:

  1. ogłosić upadłość dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Ks. Bończyka 6/2 51-138 Wrocław ;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Ks. Bończyka 6/2 51-138 Wrocław ;
  4. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Jarosław Piotr Kaczmarek (numer licencji 137);
  5. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
  6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;
  7. przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Jarosław Piotr Kaczmarek (numer licencji 137) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Opolu na rachunek bankowy syndyka o numerze: 77 1500 1067 1210 6008 0279 0000;
  8. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, którym jest Marta Bursa w zakresie dotychczas poniesionym.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy.
KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 06.05.2022, Numer obwieszczenia: 20220506/00104

Prawomocność ogłoszenia upadłości
Stwierdzić, iż postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 6 maja 2022 r. wydane w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt OP1O/GU/165/2022, jest prawomocne z dniem 7 czerwca 2022 r.
KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 29.07.2022, Numer obwieszczenia: 20220729/00025