Upadłości gospodarcze


UNILIDER sp. z o.o. sygn. akt V GUp 119/17

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. akt V GU 129/17, ogłosił upadłość dłużnika „UNILIDER” spółka z o.o. w Pszczynie, nr KRS 0000161379.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 119/17.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.).
(MSiG Numer 248/2017 (5385) z 22 grudnia 2017 r., Pozycja 48179)

Spis inwentarza
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym UNILIDER sp. z o.o. w Pszczynie, sygn. akt V GUp 119/17, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu do akt sprawy spisu inwentarza obejmującego oszacowanie nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Oświęcimskiej 98, obr. 0058-Groszowice, AM- 19, woj. opolskie, stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną, działka nr 53/51, o pow. 0,7937 ha, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole.
(MSiG Numer 146/2018 (5534) z 30 lipca 2018 r., Pozycja 33351)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym UNILIDER sp. z o.o. w Pszczynie, sygn. akt V GUp 119/17, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-12), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 40/2019 (5679) z 26 lutego 2019 r., Pozycja 10292)

Uzupełniająca lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym UNILIDER sp. z o.o. w Pszczynie, sygn. akt V GUp 119/17, ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 13), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 21 czerwca 2021 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 198/2021 z 12 października 2021 r., Pozycja 63826

Ostateczny plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, prowadzonym wobec dłużnika „UNILIDER” sp. z o.o. w Pszczynie, sygn. akt V GUp 119/17, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu w Wydziale V Gospodarczym, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Opolu, przy ul. Ozimskiej 60A, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza.
(MSiG Numer 238/2021 z 9 grudnia 2021 r., Pozycja 76747

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Opolu, w sprawie o sygn. akt V GUp 119/17, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości stwierdził postanowieniem z dnia 5 lipca 2022 r. zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego UNILIDER sp. z o.o. w Pszczynie.
(MSiG Numer 145/2022 z 28 lipca 2022 r., Pozycja 40021)