Upadłości gospodarcze


Trinites Polska Sp. z o.o. sygn. akt V GUp 130/20

Wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie o sygnaturze V GU 35/20 zabezpieczono majątek dłużnika TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w Opolu (nr KRS 0000623685, NIP 9512415453 , REGON 364767580 ) przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Jarosława Kaczmarka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 137).
(MSiG: Numer 32/2020 (5922) z 17 lutego 2020 r., Pozycja 8534)

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży
OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w dniu 4 maja 2020 r. złożono wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika Trinites Polska Sp. z o.o. w Opolu (KRS 0000623685) w sprawie o ogłoszenie upadłości o sygnaturze akt V GU 35/20.
W skład przedsiębiorstwa, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Rejtana 7, wchodzą składniki materialne i niematerialne, w tym nieruchomości gruntowe, zabudowane budynkami i budowlami wraz z infrastrukturą i zasobami ludzkimi, które stanowią całość gospodarczą – zakład produkcyjny przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i naprawy taboru kolejowego.
Sprzedaż nie obejmuje środków pieniężnych i należności przedsiębiorstwa.
(MSiG: Numer 103/2020 (5993) z 28 maja 2020 r., Pozycja 23881)

Ogłoszenie upadłości
OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 35/20, ogłosił upadłość dłużnika Trinites Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000623685. Sąd nie uwzględnił wniosku Marcina Kubiczka – reprezentanta dłużnika Trinites Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika oraz nie uwzględnił wniosku wierzyciela Gminy Opole o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w dwóch egzemplarzach do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 130/20.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
(MSiG: Numer 147/2020 (6037) z 30 lipca 2020 r.,Pozycja 37737)

Spis inwentarza, Opis i szacowanie przedsiębiorstwa
OBWIESZCZENIE
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wobec TRINITES POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Opolu (numer KRS 0000623685, sygn. akt postępowania upadłościowego V GUp 130/20) zawiadamia, że został sporządzony i złożony do akt postępowania Spis inwentarza, a także Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w Opolu z dnia 29 lipca 2020 r., z korektą z dnia 3 sierpnia 2020 r.
Opis i oszacowanie, a także Spis inwentarza można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
Zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego, zarzuty na Opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
(MSiG: Numer 153/2020 (6043) z 7 sierpnia 2020 r., Pozycja 39440)

Obwieszczenie o przetargu
Syndyk TRINITES POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu oferuje do sprzedaży przedsiębiorstwo Upadłego
Oferta obejmuje przedsiębiorstwo Upadłego TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w Opolu w rozumieniu art. 551 kc, stanowiące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej, obejmujące: wartości niematerialne i prawne; zasoby ludzkie; nieruchomości; ruchomości – środki trwałe; wyposażenie, zapasy, z wyłączeniem: środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych Upadłego; dokumentacji postępowania upadłościowego oraz korespondencji Upadłego; wierzytelności innych niż związane z bieżącą działalnością Upadłego, należności publicznoprawnych, wierzytelności z tytułu umów dzierżawy, umów najmu, powstałych przed dniem sprzedaży oraz dokumentacji związanej z tymi wierzytelnościami – za cenę nie niższą niż 12.500.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena sprzedaży zostanie powiększona o ten podatek). Sprzedaż dotyczy przedsiębiorstwa objętego Opisem i Oszacowaniem biegłego sądowego z dnia 29 lipca 2020 r. i korektą Opisu i Oszacowania z dnia 3 sierpnia 2020 r.
Sprzedaż prowadzona jest w drodze przetargu oraz aukcji w trybie przepisów art. 320 i nast. Prawa upadłościowego. Oferty nabycia należy składać do dnia 3 września 2020 r. bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na wskazany wyżej adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Sądu Rejonowego w Opolu. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A, 45-368 Opole, w dniu 7 września 2020 r., godz. 1100, sala 120. Oferta nabycia Przedmiotu sprzedaży winna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz spełniać warunki podane w obwieszczeniach i Regulaminie.
Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka, w Sądzie Rejonowym w Opolu oraz na stronach: www. codexline.com, www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
Informacje o przetargu można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 71 322 00 85.
(MSiG: Numer 155/2020 (6045) z 11 sierpnia 2020 r., Pozycja 39935)

Obwieszczenie o przetargu
OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postanowieniu z dnia 3 września 2020 r., sygn. akt V GUp 130/20, w sprawie upadłościowej TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu, KRS 0000623685, zmienił termin posiedzenia celem przeprowadzenia przetargu wraz z ewentualną aukcją celem sprzedaży przedsiębiorstwa – z dnia 7 września 2020 r., godzina 1100, sala 120, na dzień 12 października 2020 r., godzina 1100, sala 120, oraz postanowił dokonać zmiany w Regulaminie sprzedaży przedsiębiorstwa TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w upadłości w ten sposób, że oferty zakupu przedsiębiorstwa można składać do dnia 8 października 2020 r. do Sądu Rejonowego w Opolu na zasadach określonych w Regulaminie.
Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży przedsiębiorstwa określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka, w Sądzie Rejonowym w Opolu oraz na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. Informacje o przetargu można uzyskać także telefonicznie pod nr 71 322 00 85.
(MSiG: Numer 179/2020 (6069) z 14 września 2020 r., Pozycja 46519)

Uzupełnienie Opisu i oszacowania przedsiębiorstwa
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec TRINITES POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Opolu (numer KRS 0000623685, sygn. akt postępowania upadłościowego: V GUp 130/20), zawiadamia, że zostało sporządzone w dniu 28 września 2020 r. i złożone do akt postępowania Uzupełnienie Opisu i oszacowania przedsiębiorstwa TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w Opolu.
Uzupełnienie Opisu i oszacowania można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
Zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego zarzuty można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
(MSiG: Numer 194/2020 (6084) z 5 października 2020 r., Pozycja 51955)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec TRINITES POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (numer KRS 0000623685), pod sygn. akt V GUp 130/20, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 23.07.2021 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG: Numer 150/2021 z 5 sierpnia 2021 r., Pozycja 50135)

Uzupełniająca lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu (numer KRS 0000623685), pod sygn. akt V GUp 130/20, ogłasza, że w dniu 23 marca 2022 r. została wyłożona Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można złożyć względem niej sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG: Numer 74/2022 z 15 kwietnia 2022 r., Pozycja 20753)