Upadłości gospodarcze


TMB S.A. sygnatura akt: VIII GUp 76/12

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 19 grudnia 2012 r., sygn. akt VIII GU 223/12, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika – TMB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 11/11, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Brzozowskiej-Szkody i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 76/12.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 2/2013 (4119) z 3 stycznia 2013 r., Pozycja 68)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym TMB SA we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 76/12) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 29.05.2014 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 112/2014 (4491) z 11 czerwca 2014 r., Pozycja 7729)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 76/12 upadłej TMB S.A. we Wrocławiu, KRS 0000240076, zawiadamia, że w dniu 12.06.2017 r. została mu przekazana przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, obejmująca dwa zgłoszenia wierzytelności (ZW 62 i ZW 63), którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko nim sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
(MSiG Numer 198/2017 (5335) z 12 października 2017 r., Pozycja 38085)

Opis i szacowanie nieruchomości
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym TMB S.A. we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 76/12) ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego i naprawczego w zw. z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego, że ukończono opis i oszacowanie objętego masą upadłości nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Blizanowickiej, w postaci działki nr 4, o powierzchni 2,4154 ha, obr. Księże Wielkie, AM-2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystąo nr WR1K/00209036/6.
Złożony do akt postępowania operat szacunkowy można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.
(MSiG Numer 59/2019 (5698) z 25 marca 2019 r., Pozycja 15694)

Częściowy plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego TMB S.A. we Wrocławiu, KRS 0000240076 (sygn. akt VIII GUp 76/12), ogłasza, że 29 kwietnia 2022 r. został złożony przez syndyka częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie (czytelni akt albo na portalu informacyjnym https://portal.wroclaw.sa.gov.pl) Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(MSiG Numer 174/2022 z 8 września 2022 r., Pozycja 46758)