Restrukturyzacje


STK SA sygn. akt VIII GRs 3/20

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika STK Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000299565) o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego postanowieniem z 20 kwietnia 2020 r., sygn. akt VIII GR 8/20, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółki Jawnej z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000614840).
(MSiG: Numer 85/2020 (5975) z 4 maja 2020 r., Pozycja 20149)

Informacja o otwarciu postępowania sanacyjnego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 czerwca 2020 roku, sygn. akt VIII GR 8/20, otworzył postępowanie sanacyjne wobec STK Spółki Akcyjnej z siedzibą przy ulicy Fabrycznej 10/B2 we Wrocławiu (nr KRS 0000299565), sygn. akt postępowania sanacyjnego VIII GRs 3/20.
Na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym wyznaczono Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółkę Jawną z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000614840), reprezentowaną przez wspólników – Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137) i Izabelę Skonieczną-Powałkę (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 772).
Dłużnikowi zezwolono na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG:  Numer 134/2020 (6024) z 13 lipca 2020 r., Pozycja 34153)

Spis wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym STK S.A.  w restrukturyzacji we Wrocławiu, numer KRS 0000299565,  prowadzonym pod sygnaturą akt VIII GRs 3/20, obwieszcza, że  sporządzony został spis wierzytelności, złożony przez zarządcę  do akt postępowania w dniu 30 lipca 2021 r. i skorygowany  w dniu 31 sierpnia 2021 r., który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział  VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Informacji  o spisie wierzytelności udziela także zarządca Kaczmarek  i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego  obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
(MSiG:  Numer 187/2021 (6332) z 27 września 2021 r., Pozycja 60617)

Zatwierdzenie spisu wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym STK S.A.  w restrukturyzacji z s. we Wrocławiu (nr KRS 0000299565),  o sygn. akt VIII GRs 3/20, obwieszcza, że postanowieniem  z 5 listopada 2021 r., wydanym w trybie art. 98 ust. 3 Prawa  restrukturyzacyjnego, zatwierdzono spis wierzytelności spis  wierzytelności, o którego złożeniu obwieszczono w Monitorze  Sądowym i Gospodarczym 27 września 2021 r. obejmujący  pozycje 1-196, w zakresie nieobjętym nierozpoznanymi prawomocnie sprzeciwami wskazując zatem, że zatwierdzenie  nie obejmuje: – poz. 2 dotyczącej wierzyciela Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.  w Krakowie w części zaskarżonej sprzeciwem tego wierzyciela, zarejestrowanym pod sygnaturą VIII GRk 11/21  w zakresie uznania jego wierzytelności w zakresie przewyższającym kwotę 2.852,52 zł, – poz. 37 dotyczącej wierzyciela BNP Paribas Bank Polska S.A.  w Warszawie w części zaskarżonej sprzeciwem tego wierzyciela, zarejestrowanym pod sygnaturą VIII GRk 12/21 co do  pominięcia jego wierzytelności w wysokości 750.094,07 zł, – poz. 45 dotyczącej wierzyciela PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie w części zaskarżonej sprzeciwem tego wierzyciela zarejestrowanym pod sygnaturą  VIII GRk 9/21 co do pominięcia jego wierzytelności w wysokości 257.402,89 zł, – poz. 119 dotyczącej wierzyciela Captrian Polska Sp. z o.o.  we Wrocławiu w części zaskarżonej sprzeciwem tego wierzyciela zarejestrowanym pod sygnaturą VIII GRk co do pominięcia jego wierzytelności w wysokości 7.226 zł, – poz. 129 dotyczącej wierzyciela VTG Rail Europe GmbH  Sp. z o.o., Oddział w Polsce w części zaskarżonej sprzeciwem tego wierzyciela zarejestrowanym pod sygnaturą  GRk 6/21 co do pominięcia jego wierzytelności w wysokości  356.984,22 zł, – poz. 193 dotyczącej wierzyciela Skarbu Państwa – Naczelnika  Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w części  zaskarżonej sprzeciwem tego wierzyciela zarejestrowanym  pod sygnaturą VIII GRk 5/21 co do pominięcia co do pominięcia jego wierzytelności w wysokości 263.963,52 zł, – pominiętych w spisie wierzytelności następujących wierzycieli: PKP Intercity S.A. w Warszawie w wysokości  4.950.456,71 zł (sprzeciw zarejestrowany pod sygnaturą  VIII GRk 7/21) oraz Nacco S.A.S. w Paryżu w wysokości 99.650,78 zł (sprzeciw zarejestrowany pod sygnaturą  VIII GRk 8/21).
(MSiG:  Numer 221/2021 (6366) z 16 listopada 2021 r., Pozycja 71336)

Umorzenie postępowania sanacyjnego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,  postanowieniem z dnia 29 października 2021 r., wydanym  na posiedzeniu niejawnym, umorzył postępowanie sanacyjne, o sygn. akt VIII GRs 3/20, prowadzone wobec dłużnika  – STK S.A. we Wrocławiu (KRS 0000299565). Na postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego wynosi  dwa tygodnie od dnia doręczenia postanowienia wydanego  na posiedzeniu niejawnym (dotyczy dłużnika) albo od daty  obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym –  w przypadku pozostałych uczestników postępowania (art. 201  ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego). Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,  XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu  Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego  może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości  w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego  (art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).
(MSiG:  Numer 221/2021 (6366) z 16 listopada 2021 r., Pozycja 71337)