Restrukturyzacje


STEINBLAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sygn. akt WR1F/GRz-nu/192/2023

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego
Nadzorca układu, którym jest Jarosław Piotr Kaczmarek w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest STEINBLAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 30 listopada 2023 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: STEINBLAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2. dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000559844;
  3. siedziba dłużnika to: Bielany Wrocławskie;
  4. adres dłużnika to: Logistyczna 8, 55-040 Bielany Wrocławskie;
  5. reprezentanci: Adam Staruch, numer PESEL: 73060111155;
  6. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Bielany Wrocławskie;
  7. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  8. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 28.11.2023, Numer obwieszczenia: 20231128/00305