Upadłości gospodarcze


Spółdzielnia Inwalidów „ZWYCIĘSTWO” w Brzegu sygn. akt: V GUp 10/13

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 31.10.2013 r. w sprawie o sygn. akt V GU 48/13, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika – Spółdzielni Inwalidów „ZWYCIĘSTWO” w Brzegu w likwidacji, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172392, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 10/13.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 218/2013 (4335) z 12 listopada 2013 r., Pozycja 15781)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, w V Wydziale Gospodarczym, Sekcji Upadłościowej, została wyłożona lista wierzytelności przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 17.02.2015 r. w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt V GUp 10/13) prowadzonym wobec dłużnika Spółdzielni Inwalidów „Zwycięstwo” w likwidacji w upadłości likwidacyjnej w Brzegu, którą można przeglądać i ewentualnie – w terminie 14 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnieść sprzeciw, co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności na ręce Sędziego komisarza.
(MSiG Numer 39/2015 (4670) z 26 lutego 2015 r., Pozycja 2366)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, w V Wydziale Gospodarczym, Sekcji Upadłościowej (pokój 233), została wyłożona uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec: Spółdzielnia Inwalidów ZWYCIĘSTWO w Brzegu w likwidacji w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 10/13), którą można przeglądać i ewentualnie w terminie 14 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść sprzeciw, co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza.
(MSiG Numer 38/2016 (4923) z 25 lutego 2016 r., Pozycja 4214)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Spółdzielni Inwalidów „ZWYCIĘSTWO” w Brzegu w likwidacji, sygn. akt V GUp 10/13, zawiadamia, że został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(MSiG Numer 120/2017 (5257) z 23 czerwca 2017 r., Pozycja 24437)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, w sprawie o sygn. akt V GUp 10/13, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 13 października 2017 r. stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Spółdzielni Inwalidów ZWYCIĘSTWO w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Brzegu, obejmującego likwidację majątku upadłej.
(MSiG Numer 209/2017 (5346) z 27 października 2017 r., Pozycja 40380)