Upadłości gospodarcze


Spółdzielnia Inwalidów Odrodzenie sygn. akt OP1O/GUp/4/2023

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole,
obwieszcza, że postanowieniem z dnia 3 marca 2023 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Spółdzielnia
Inwalidów „Odrodzenie”, KRS 0000071856, prowadzonej pod sygn. akt OP1O/GU/455/2022, postanowił:

  1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Spółdzielnia Inwalidów „Odrodzenie”, KRS 0000071856, siedziba: Olesno, adres Akacjowa 4, 46-300 Olesno, NIP 5760000480;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Ks. Bończyka 6/2 51-138 Wrocław ;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Ks. Bończyka 6/2 51-138 Wrocław ;
  4. stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
  5. stwierdzić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
  6. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Jarosław Piotr Kaczmarek (numer licencji 137);
  7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;
  8. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, którym jest Spółdzielnia Inwalidów „Odrodzenie” i z tego tytułu zasądzić od dłużnika na rzecz wnioskodawcy, którym jest: Spółdzielnia Inwalidów „Odrodzenie” kwotę 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy).

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 03.03.2023, Numer obwieszczenia: 20230303/00359