Upadłości gospodarcze


RO Polska Spedycyjno-Logistycznej Sp. z o.o. sygnatura akt: VIII GUp 25/06

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2005 r., sygn. akt VIII GU 96/06, ogłosił upadłość „RO Polska Spedycyjno-Logistycznej” Sp. z o.o. we Wrocławiu obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR A. Brzozowskiej i syndyka upadłości w osobie J. Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności oraz osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby je zgłosili na piśmie na ręce Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Grabiszyńska 269, 53-245 Wrocław, z podaniem sygnatury akt VIII GUp 25/06.
(MSiG Numer 177/2006 (2522) z 12 września 2006 r., pozycja 11199)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „RO Polska Spedycyjno-Logistyczna” Sp. z o.o. we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 25/06) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 27.02.2007 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Grabiszyńskiej 269 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 90/2007 (2687) z 10 maja 2007 r., pozycja 5619)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „RO Polska Spedycyjno-Logistyczna” Sp. z o.o. we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 25/06) ogłasza, że sporządzona została dodatkowa lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 3.08.2007 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Grabiszyńskiej 269 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 172/2007 (2769) z 5 września 2007 r., pozycja 11186)

Ostateczny plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym RO Polska Spedycyjno-Logistycznej Sp. z o.o. we Wrocławiu obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 25/06) ogłasza, że 23 czerwca 2008 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16-20 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(MSiG Numer 130/2008 (2979) z 4 lipca 2008 r., pozycja 89

Zakończenie postępowania upadłościowego
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 17 września 2008 r. stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego „RO Polska Spedycyjno-Logistyczna” Sp. z o.o. we Wrocławiu, prowadzonego w celu likwidacji majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 25/06).
(MSiG Numer 193/2008 (3042) z 2 października 2008 r., pozycja 12668)

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 17 września 2008 r. stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego „RO Polska Spedycyjno-Logistyczna” Sp. z o.o. we Wrocławiu, prowadzonego w celu likwidacji majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 25/06).
(MSiG Numer 232/2008 (3081) z 27 listopada 2008 r., Pozycja 203608)