Upadłości gospodarcze


Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT sygn. akt: VIII GUp 123/16

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 września 2016 r., sygn. akt VIII GU 305/16, ogłosił upadłość Rafała Blicharza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT we Wrocławiu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółkę jawną z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840; wspólnicy: Jarosław Kaczmarek z licencją doradcy restrukturyzacyjnego nr 137, Izabela Skonieczna-Powałka z licencją doradcy restrukturyzacyjnego nr 772). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 123/16.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 196/2016 (5081) z 10 października 2016 r., Pozycja 25649)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Rafała Blicharza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT z siedzibą we Wrocławiu, o sygn. akt VIII GUp 123/16, zawiadamia, że w dniu 12.04.2017 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu (53-630) przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
Oświadczam, że treść niniejszego ogłoszenia jest zgodna z tą przekazaną na elektronicznym nośniku informacji.
(MSiG Numer 85/2017 (5222) z 4 maja 2017 r., Pozycja 16581)

Uzupełniająca lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Rafała Blicharza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT z siedzibą we Wrocławiu (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt VIII GUp 123/16, zawiadamia, że w dniu 3.03.2020 r. została mu przekazana przez syndyka ostateczna wersja (pierwszego) uzupełnienia listy wierzytelności w tym postępowaniu, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu (53-630) przy (informacja ukryta), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
(MSiG: Numer 52/2020 (5942) z 16 marca 2020 r., Pozycja 14646)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Rafała Blicharza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT z siedzibą we Wrocławiu (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt VIII GUp 123/16, obwieszcza, że złożony przez syndyka w dniu 3.09.2020 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy (informacja ukryta) we Wrocławiu oraz w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(MSiG: Numer 14/2021 (6159) z 22 stycznia 2021 r., Pozycja 4930)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,  w sprawie o sygn. akt VIII GUp 123/16, wobec wykonania  ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości  stwierdził postanowieniem z 20 maja 2021 r. zakończenie  postępowania upadłościowego Rafała Blicharza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT we Wrocławiu (wszczęte na skutek wniosku złożonego  10 sierpnia 2016 r.). Sąd odstąpił od uzasadnienia postanowienia, w którym w całości uwzględniono wniosek syndyka  w tym przedmiocie. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się  w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 368 ust. 3  Prawa upadłościowego w zw. z art. 362 Prawa upadłościowego w zw. z art. 221 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw.  z art. 224 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 1  zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do  zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych  i Restrukturyzacyjnych.
(MSiG: Numer 105/2021 (6250) z 2 czerwca 2021 r., Pozycja 35642)