Upadłości gospodarcze


PW MARGO sp. z o.o. sygn. akt: V GUp 118/18

Wyznaczenie nadzorcy
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygnaturze V GU 112/17 zabezpieczono majątek dłużnika PW MARGO sp. z o.o. w Namysłowie (nr KRS 0000486808) przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Jarosława Kaczmarka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 137).
(MSiG Numer 166/2017 (5303) z 29 sierpnia 2017 r., Pozycja 32810)

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GU 112/17, ogłosił upadłość dłużnika PW MARGO spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego 3, numer KRS 0000486808.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 118/18.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L z dnia 30 czerwca 2000 r. ze zm.).
(MSiG Numer 168/2018 (5556) z 30 sierpnia 2018 r., Pozycja 37656)

Spis inwentarza
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PW MARGO spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie, sygn. akt V GUp 118/18, zawiadamia, że został w dniu 3 lipca 2019 r. złożony do akt sporządzony spis i oszacowanie inwentarza upadłej spółki, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
(MSiG Numer 137/2019 (5776) z 17 lipca 2019 r., Pozycja 37361)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PW MARGO Spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie, sygn. akt V GUp 118/18, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-17), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 14.02.2020 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG: Numer 91/2020 (5981) z 12 maja 2020 r., Pozycja 21174)

Uzupełniająca lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PW MARGO Spółki z o.o. z siedzibą w Namysłowie, sygn. akt V GUp 118/18, ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 18), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 21.06.2021 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG: Numer 198/2021 z 12 października 2021 r., Pozycja 63845)