Upadłości gospodarcze


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KRAPKOWICE-OTMĘT” Sp. z o.o. sygnatura akt: V U 131/01

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 25.03.2002 r. ogłosił upadłość PPHU „Krapkowice-Otmęt” Spółki z o.o., sygn. akt U 131/01.
Wyznaczono Sędziego komisarza SRR Katarzynę Goreczkę oraz syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Marszałka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w MSiG zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, ul. Ozimska 60a.
(MSiG Numer 131/2002 (1463) z 9 lipca 2002 r., pozycja 7442)

Wyznaczenie nowego syndyka
W dniu 2006.05.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:
Dział 6.
Rubryka 5. Informacja o postępowaniu upadłościowym
Podrubryka 1. Dane syndyka

1. WYKREŚLIĆ:
1. Nazwisko, nazwa lub firma: MARSZAŁEK
2. Imiona: MIECZYSŁAW
2. WPISAĆ:
1. Nazwisko, nazwa lub firma: KACZMAREK
2. Imiona: JAROSŁAW

Zakończenie postępowania upadłościowego
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydziału Gospodarczego, z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie o sygn. akt V U 131/01 stwierdzono ukończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „KRAPKOWICE-OTMĘT” Sp. z o.o. w Krapkowicach wobec wykonania ostatniego planu podziału.
(MSiG Numer 27/2011 (3640) z 9 lutego 2011 r., pozycja 1541)