Upadłości gospodarcze


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AUTO-EX Sp. z o.o. sygnatura akt: VIII GUp 47/11

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 16 listopada 2011 r., sygn. akt VIII GU 127/11, ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika „Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Auto-Ex” Sp. z o.o. w Sycowie, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 47/11.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 229/2011 (3842) z 28 listopada 2011 r., Pozycja 14991)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego AUTO-EX Sp. z o.o. w Sycowie, obejmującym likwidację majątku upadłego, sygn. akt VIII GUp 47/11, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 25 maja 2012 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 120/2012 (3985) z 22 czerwca 2012 r., Pozycja 8446)

Uzupełniająca lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego AUTO-EX Sp. z o.o. w Sycowie obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 47/11) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 1 lutego 2013 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 46/2013 (4163) z 6 marca 2013 r., Pozycja 3163)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego AUTO-EX Sp. z o.o. w Sycowie, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 47/11), ogłasza, że 21 stycznia 2014 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(MSiG Numer 23/2014 (4402) z 4 lutego 2014 r., Pozycja 1314)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego AUTO-EX” Sp. z o.o. w Sycowie obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 47/11) ogłasza, że sporządzona została druga uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 28 marca 2014 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 82/2014 (4461) z 29 kwietnia 2014 r., Pozycja 5218)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 47/11, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 25 lipca 2014 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego „Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Auto-Ex” Spółki z o.o. w Sycowie obejmującego likwidację majątku upadłego.
(MSiG Numer 151/2014 (4530) z 6 sierpnia 2014 r., Pozycja 10790)