Upadłości gospodarcze


Przedsiębiorstwo Budowlane „Rekonsbud” Sp. z o.o. sygn. akt: V GUp 9/12

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 21.06.2012 r. w sprawie o sygn. akt V GU 23/12, ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika: Przedsiębiorstwo Budowlane „Rekonsbud” Spółka z o.o. w Opolu, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 9/12.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 124/2012 (3989) z 28 czerwca 2012 r., Pozycja 8760)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, w V Wydziale Gospodarczym, Sekcji Upadłościowej, została wyłożona lista wierzytelności przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 30.09.2013 r. w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt V GUp 9/12) prowadzonym wobec dłużnika Przedsiębiorstwa Budowlanego „REKONSBUD” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Opolu, którą można przeglądać i ewentualnie w terminie 14 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnieść sprzeciw, co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności na ręce Sędziego komisarza.
(MSiG Numer 198/2013 (4315) z 11 października 2013 r., Pozycja 14335)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, w V Wydziale Gospodarczym, Sekcji Upadłościowej, została wyłożona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 23.02.2015 r. w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt V GUp 9/12), prowadzonym wobec dłużnika Przedsiębiorstwa Budowlanego „REKONSBUD” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Opolu, którą można przeglądać i ewentualnie w terminie 14 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnieść sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności na ręce Sędziego komisarza.
(MSiG Numer 42/2015 (4673) z 3 marca 2015 r., Pozycja 2554)

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, w V Wydziale Gospodarczym, Sekcji Upadłościowej, została wyłożona druga uzupełniająca lista wierzytelności przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 27.11.2015 r. w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt V GUp 9/12) prowadzonym wobec dłużnika Przedsiębiorstwa Budowlanego „REKONSBUD” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Opolu, którą można przeglądać i ewentualnie – w terminie 14 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” – można wnieść sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności na ręce Sędziego komisarza.
(MSiG Numer 240/2015 (4871) z 10 grudnia 2015 r., Pozycja 19489)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego prowadzonym wobec dłużnika Przedsiębiorstwa Budowlanego „REKONSBUD” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Opolu (sygn. akt V GUp 9/12), zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu w Wydziale V Gospodarczym, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza.
(MSiG Numer 204/2019 (5843) z 21 października 2019 r., Pozycja 54031)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Opolu, w sprawie o sygn. akt V GUp 9/12, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości stwierdził postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego Przedsiębiorstwa Budowlanego Rekonsbud Sp. z o.o. w Opolu.
(MSiG: Numer 234/2020 (6124) z 1 grudnia 2020 r., Pozycja 67485)