Upadłości gospodarcze


„PREMIUM” Sp. z o.o. sygnatura akt: VIII GUp 43/11

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 5 października 2011 r., sygn. akt VIII GU 110/11, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika – „PREMIUM” Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Tarnogajskiej 15, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soi i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 43/11.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 200/2011 (3813) z 14 października 2011 r.,  Pozycja 13143)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „PREMIUM” Sp. z o.o. we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłego, sygn. akt VIII GUp 43/11, ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 126/2012 (3991) z 2 lipca 2012 r., Pozycja 8917)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PREMIUM Sp. z o.o. we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłego, sygn. akt VIII GUp 43/11, ogłasza, że została mu przekazana uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie 2 tygodni od dnia opublikowania obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czy każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 214/2013 (4331) z 5 listopada 2013 r., Pozycja 15490)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku „PREMIUM” Sp. z o.o. we Wrocławiu, sygn. akt VIII GUp 43/11, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16 można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza.
(MSiG Numer 216/2014 (4595) z 6 listopada 2014 r., Pozycja 14983)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 43/11, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości stwierdził postanowieniem z 19 grudnia 2014 r. zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego – „PREMIUM” Sp. z o.o. we Wrocławiu.
(MSiG Numer 1/2015 (4632) z 2 stycznia 2015 r., Pozycja 47)