Upadłości gospodarcze


„M. K. METAL” Sp. z o.o. sygnatura akt: VIII GUp 14/03

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 14/03 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku „M. K. Metal” Spółki z o.o. z siedzibą w Działoszy 34a koło Sycowa, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka.
(MSiG Numer 240/2003 (1823) z 10 grudnia 2003 r., Pozycja 12599)

Wezwanie wierzycieli
Wzywa się wierzycieli upadłego przedsiębiorstwa, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza. Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydział (IMSiG Numer 240/2003 (1823) z 10 grudnia 2003 r., pozycja 12599)
(MSiG Numer 240/2003 (1823) z 10 grudnia 2003 r., pozycja 12599)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „M. K. Metal” Spółki z o.o. w Działoszy prowadzonym pod sygnaturą VIII GUp 4/03 zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 269, i w terminie 2 tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lub w MSiG wnieść przeciwko niej sprzeciw spełniający wymagania określone w art. 257.1 Prawa upadłościowego i naprawczego.
(MSiG Numer 121/2004 (1957) z 23 czerwca 2004 r., pozycja 6762)

Plan podziału
Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym M.K. METAL Sp. z o.o. w Działoszy, sygn. akt VIII GUp 4/03, wyłożony został plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych zastawem rejestrowym, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 269, i w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego zawiadomienia w prasie wnieść przeciwko niemu zarzuty.
(MSiG Numer 76/2005 (2168) z 19 kwietnia 2005 r., pozycja 4048)

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym M.K. Metal Sp. z o.o. w Działoszy, sygn. akt VIII GUp 4/03, wyłożony został ostateczny plan podziału masy upadłości obejmujący podział kwoty 96.061,87 zł pomiędzy wierzycieli kategorii I, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 269, i w ciągu dwóch tygodni od ukazania się niniejszego zawiadomienia wnieść przeciwko niemu zarzuty.
(MSiG Numer 170/2006 (2515) z 1 września 2006 r., pozycja 10812)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „M.K. Metal” Spółki z o.o. w Działoszy prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 4/03 zawiadamia, że została sporządzona dodatkowa lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 269, i w terminie 2 tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lub w MSiG wnieść przeciwko niej sprzeciw spełniający wymagania określone w art. 257.1 pr. up. i napr.
(MSiG Numer 202/2006 (2547) z 17 października 2006 r., pozycja 12751)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie o sygn. akt VIII GUp 4/03 stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku „M.K. METAL” Spółki z o.o. w Działoszy, wobec wykonania ostatecznego planu podziału.
(MSiG Numer 245/2006 (2590) z 18 grudnia 2006 r., pozycja 15507)