Upadłości gospodarcze


Lesta Sp. z o.o. sygnatura akt: VIII GUp 49/11

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 28.11.2011 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 138/11 ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika – „LESTA” Spółki z o.o. w Spalicach koło Oleśnicy, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 49/11.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 236/2011 (3849) z 7 grudnia 2011 r., Pozycja 15506)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym LESTA Spółki z o.o. w Spalicach, obejmującym likwidację majątku upadłego, sygn. akt VIII GUp 49/11, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 5 marca 2013 r., i uzupełniona 6 marca 2013 r., i że można ją przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty opublikowania obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 50/2013 (4167) z 12 marca 2013 r., Pozycja 3507)

Częściowy plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „LESTA” Sp. z o.o. w Spalicach, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 49/11), ogłasza, że 13 marca 2014 r. został złożony przez syndyka pierwszy częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(MSiG Numer 69/2014 (4448) z 9 kwietnia 2014 r., Pozycja 4233)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „LESTA” Spółki z o.o. w Spalicach, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 49/11) ogłasza, że sporządzona została pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 10 września 2014 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 195/2014 (4574) z 8 października 2014 r., Pozycja 13611)

Częściowy plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „LESTA” Sp. z o.o. w Spalicach, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 49/11), ogłasza, że 30 października 2015 r. został złożony przez syndyka drugi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(MSiG Numer 245/2015 (4876) z 17 grudnia 2015 r., Pozycja 20359)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „LESTA” spółka z o.o. w Spalicach, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 49/11), ogłasza, że sporządzona została druga uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 8 stycznia 2016 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 88/2016 (4973) z 9 maja 2016 r., Pozycja 10888)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „LESTA” Spółka z o.o. w Spalicach, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 49/11), ogłasza, że sporządzona została trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 22 czerwca 2016 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 132/2016 (5017) z 11 lipca 2016 r., Pozycja 17477)

Ostateczny plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „LESTA” sp. z o.o. w Spalicach, obejmującym likwidację majątku upadłego, sygn. akt VIII GUp 49/11, ogłasza, że w dniu 13 grudnia 2021 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie (czytelni akt albo na portalu informacyjnym https://portal.wroclaw.sa.gov.pl) Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(MSiG Numer 227/2022 z 24 listopada 2022 r., Pozycja 17477)