Upadłości gospodarcze


K&C Development Sp. z o.o. sygnatura akt: VIII GUp 32/13

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 29 maja 2013 r., sygn. akt VIII GU 66/13, ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika – „K&C DEVELOPMENT Sp. z o.o.” we Wrocławiu przy ul. Kiełbaśniczej 24, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Brzozowskiej-Szkody i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 32/13.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 117/2013 (4234) z 19 czerwca 2013 r., Pozycja 8681)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „K&C Development Sp. z o.o.” we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 32/13) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 7.05.2014 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 92/2014 (4471) z 14 maja 2014 r., Pozycja 5930)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „K&C Development Sp. z o.o.” we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 32/13) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 23.03.2015 roku, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 68/2015 (4699) z 9 kwietnia 2015 r., Pozycja 4272)

Opis i szacowanie nieruchomości
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „K&C Development Sp. z o.o.” we Wrocławiu, obejmującego likwidację majątku (sygn. akt VIII GUp 32/13), ogłasza w trybie art. 319 ust. 4 w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego (w zw. z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego), że syndyk ukończył opis i oszacowanie nieruchomości położonej w miejscowości Iwiny, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka nr 452/3, o powierzchni 0,6500 ha, gmina Siechnice, obręb Iwiny, AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WR1O/00024344/1.
Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.
(MSiG Numer 18/2019 (5657) z 25 stycznia 2019 r., Pozycja 4447)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „K&C Development sp. z o.o.” we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 32/13) ogłasza, że sporządzona została druga uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 17.12.2018 roku, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 212/2019 (5851) z 31 października 2019 r., Pozycja 56238)

Uzupełniająca lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „K&C Development sp. z o.o.” we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 32/13), ogłasza, że sporządzona została trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 17.06.2020 roku, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 138/2020 (6028) z 17 lipca 2020 r., Pozycja 35161)