Upadłości gospodarcze


K&C Development Ewa Krupa sygn. akt: VIII GUp 34/13

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 5 czerwca 2013 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 81/13 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Ewy Krupy, poprzednio Ewy Krupy-Czochary prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą K&C DEVELOPMENT Ewa Krupa-Czochara w Groblicach, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 34/13.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 117/2013 (4234) z 19 czerwca 2013 r., Pozycja 8686)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Ewy Krupy-Czochary prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą K&C Development Ewa Krupa-Czochara, sygn. akt VIII GUp 34/13, ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść względem niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 149/2014 (4528) z 4 sierpnia 2014 r., Pozycja 10552)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację Ewy Krupy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą K&C Development Ewa Krupa we Wrocławiu (poprzednio K&C Development Ewa Krupa-Czochara we Wrocławiu), sygn. akt VIII GUp 34/13, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza.
(MSiG Numer 204/2019 (5843) z 21 października 2019 r., Pozycja 54029)

Uzupełniająca lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Ewy Krupy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą K&C Development Ewa Krupa-Czochara, sygn. akt VIII GUp 34/13, ogłasza, że w dniu 28 października 2019 r. została mu przekazana uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść względem niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG: Numer 12/2020 (5902) z 20 stycznia 2020 r., Pozycja 2765)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 34/13, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 9 lutego 2021 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Ewy Krupy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą K&C Development Ewa Krupa (poprzednio K&C Development Ewa Krupa-Czochara) w Groblicach, obejmującego likwidację majątku upadłego.
(MSiG: Numer 48/2021 (6193) z 11 marca 2021 r., Pozycja 17176)