Upadłości gospodarcze


Hermes Sp. z o.o. sygn. akt: V GUp 148/19

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 września 2019 r., sygn. akt V GU 185/19, ogłosił upadłość dłużnika Hermes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Christiana Szucha 8, numer KRS 0000307558.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, Syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 148/19.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 roku, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny.
(MSiG  Numer 180/2019 (5819) z 17 września 2019 r., Pozycja 47658)

Spis i oszacowanie inwentarza
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym HERMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt V GUp 148/19, zawiadamia, że został w dniu 20 maja 2020 r. złożony do akt sporządzony spis i oszacowanie inwentarza upadłej Spółki, w tym nieruchomości i przedsiębiorstwa, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole.
(MSiG: Numer 110/2020 (6000) z 8 czerwca 2020 r., Pozycja 26068)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec HERMES Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000307558), pod sygn. akt V GUp 148/19, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 20.07.2021 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG: Numer 163/2021 z 24 sierpnia 2021 r., Pozycja 53643)

Oddzielny plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego prowadzonym wobec dłużnika HERMES sp. z o.o. w upadłości w Warszawie, sygn. akt V GUp 148/19, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, w V Wydziale Gospodarczym, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A, zostały wyłożone dwa oddzielne plany podziału i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uprawnieni wierzyciele mogą wnosić przeciwko tym planom zarzuty do sędziego komisarza.
(MSiG: Numer 192/2022 z 4 października 2022 r., Pozycja 50780)