Restrukturyzacje


Godzisław Wieczorkowski sygn. akt WR1F/GRz-nu/104/2023

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego
Nadzorca układu, którym jest Jarosław Piotr Kaczmarek w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Godzisław Wieczorkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Godzisław Wieczorkowski, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 23 czerwca 2023 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Godzisław Wieczorkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Godzisław Wieczorkowski;
  1. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 67031101218;
  2. miejsce zamieszkania dłużnika to: Łany;
  3. adres dłużnika to: Odrzańska 58, 55-002 Łany;
  4. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Łany;
  5. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  6. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 14.06.2023, Numer obwieszczenia: 20230614/00358