Upadłości gospodarcze


„GOBEST INTERNATIONAL” Sp. z o.o. we Wrocławiu sygnatura akt: VIII GUp 48/04

Ogłoszenie upadłości
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 20 lipca 2004 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII GU 203/04, ogłoszona została upadłość „GOBEST INTERNATIONAL” Sp. z o.o. we Wrocławiu, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Artura Tomanka, a na syndyka masy upadłości Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu jego upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy składać na adres Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydziału VIII Gospodarczego, 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 269, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 48/04.
(MSiG Numer 152/2004 (1988) z 5 sierpnia 2004 r., pozycja 8473)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe „GOBEST International” Spółki z o.o. we Wrocławiu o sygn. akt VIII GUp 48/04 zawiadamia, że została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 269 i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 93/2005 (2185) z 13 maja 2005 r., pozycja 5202)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „GOBEST International” Sp. z o.o. we Wrocławiu, sygn. akt VIII GUp 48/04, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydziału VIII Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 269, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza.
(MSiG Numer 85/2006 (2430) z 2 maja 2006 r., pozycja 4990)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie o sygn. akt VIII GUp 48/04 stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego „GOBEST International” Spółki z o.o. we Wrocławiu, wobec wykonania ostatecznego planu podziału.
(MSiG Numer 128/2006 (2473) z 4 lipca 2006 r., pozycja 8291)