Upadłości gospodarcze


Eugeniusz Ziółkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPUH „MŁYNO-PIEK” sygn. akt: VIII GUp 26/05

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 85/05 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Eugeniusza Ziółkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPUH „MŁYNO-PIEK” w Zawoni przy ul. Milickiej 11, wyznaczając na Sędziego komisarza SSR Marcina Soję oraz syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza.
Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały one ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby również w tym terminie zgłosili je Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesyłać pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Grabiszyńska 269, 53-235 Wrocław, z podaniem sygn. akt VIII GUp 26/05.
(MSiG Numer 120/2005 (2212) z 22 czerwca 2005 r., Pozycja 7370)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Eugeniusza Ziółkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MŁYNO-PIEK” w Zawoni o sygn. akt VIII GUp 26/05 zawiadamia, że została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 269, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 5/2006 (2350) z 6 stycznia 2006 r., Pozycja 274)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Eugeniusza Ziółkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MŁYNO-PIEK w Zawoni, z możliwością zawarcia układu, sygn. akt VIII GUp 26/05, zawiadamia, że została mu przekazana uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 269, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 152/2006 (2497) z 7 sierpnia 2006 r., Pozycja 9821)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 20.12.2006 r., na podstawie art. 361 pkt 1 Prawa upadłościowego i naprawczego zostało umorzone postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu Eugeniusza Ziółkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MŁYNO-PIEK w Zawoni, o sygn. akt VIII GUp 26/05.
(MSiG Numer 11/2007 (2608) z 16 stycznia 2007 r., Pozycja 656)