Upadłości gospodarcze


Elżbieta Miluniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pawilon Handlowy „BASIA” sygn. akt: V GUp 2/05

Ogłoszenie upadłości
W dniu 21 stycznia 2005 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w sprawie o sygn. akt V GU 79/04 postanowił:
1) ogłosić upadłość Elżbiety Miluniec prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Pawilon Handlowy „BASIA” w Brzegu obejmującą likwidację majątku;
2) wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
3) wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej;
5) wyznaczyć syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka.
Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 2/05.
(MSiG Numer 32/2005 (2124) z 15 lutego 2005 r., Pozycja 1650)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2005 r., sygn. akt V GUp 2/05, umorzył postępowanie upadłościowe Elżbiety Miluniec prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Pawilon Handlowy „BASIA” w Brzegu.
(MSiG Numer 137/2005 (2229) z 15 lipca 2005 r., Pozycja 8319)