Upadłości gospodarcze


EKO ZIELONA ENERGIA sp. z o.o. sygn. akt V GUp 52/21

Ustanowienie zarządcy przymusowego
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych obwieszcza, że postanowieniem z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie o sygnaturze V GU 336/20 zabezpieczono majątek dłużnika Eko Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu (nr KRS 0000487001, NIP 7471893857 , REGON 161561587 ) poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika oraz wyznaczono zarządcę przymusowego w osobie Jarosława Kaczmarka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 137).
Zarządca przymusowy posiada uprawnienie do dokonywania wszelkich czynności związanych z zarządem nad majątkiem dłużnika.
(MSiG: Numer 243/2020 (6133) z 14 grudnia 2020 r., Pozycja 71489)

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 marca 2021 r., sygn. akt V GU 336/20, ogłosił upadłość dłużnika: Eko Zielona Energia spółka z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu- Osiedlu, ul. Parkowa 17, 49-318 Skarbimierz-Osiedle (nr KRS 0000487001).
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Piotra Stanisławiszyna, zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 r.; postępowanie upadłościowe ma charakter główny.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności do Syndyka masy upadłości Jarosława Kaczmarka, na adres biura syndyka przy ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 52/21.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole), każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 52/21.
Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG: Numer 53/2021 (6198) z 18 marca 2021 r., Pozycja 18650)